గణపతి హోమం ప్రాముక్యత

kottiyoor devaswom

గణపతి హోమః : - ఓం స్వాహా॥ ఓం శ్రీం స్వాహా॥ ఓం శ్రీం హ్రీం స్వాహా॥ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం స్వాహా॥ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం స్వాహా॥ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం స్వాహా ॥ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గణపతయే స్వాహా॥ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద స్వాహా॥ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశం స్వాహా॥ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా॥ (పూర్తిగా 4 సార్లు హోమం చేయవలెను).