శ్రీ సూర్యనారయణమూర్తి వారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ సూర్యనారాయణ మూర్తి స్వామి వారికి : -    ప్రతీ ఆదివారం పంచామృత అభిషేకము, అలంకరణలు, రథసప్తమి రోజున క్షేత్ర ఆవరణలో భక్తులు పరమాన్నం తయారు చేసుకుని స్వామికి నివేదన చేయు అవకాశం భక్తులకు కల్పించడమైనది. మరియు ప్రత్యేక అభిషేకములు, ఆరోగ్య పాశుపత హోమములు జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.