శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ వారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారికి : -    ప్రతీ మంగళవారము పంచామృత అభిషేకము, పూజలు, సింధూరాలంకరణ మరియు తమలపాకు పూజా కార్యక్రమములు జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమంవారిచే చేయబడును.