శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి అమ్మవారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి : - ప్రతీ శుక్రవారము పంచామృత అభిషేకము, కుంకుమ పూజలు, అలంకరణ మరియు అష్టలక్ష్మి హోమములు జరుగును, అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.