శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకుడు

kottiyoor devaswom

శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారికి : - నిత్య పంచామృత అభిషేకములు, అలంకరణలు, అర్చనలు, ప్రతి సంకట హర చతుర్థికి పంచామృత అభిషేకము, గరిక పూజ మరియు గణపతి హోమం జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాటు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.