శ్రీ కోదండ రాములు వారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ కోదండరామ స్వామి వారికి : -    ప్రతీ గురువారము పంచామృత అభిషేకము, పూజలు, అలంకరణలు, పునర్వసు నక్షత్రంనకు కళ్యాణము జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.