శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవి అమ్మవారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారికి : - ప్రతీ గురువారము పంచామృత అభిషేకము, కుంకుమ పూజలు, అలంకరణలు మరియు ఉచితముగా పిల్లలకు అన్నప్రాసనలు, అక్షరాభ్యాసములు జరుగును. ప్రతీ పౌర్ణమి, మూలా నక్షత్రం రోజులలో సరస్వతి హోమములు జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.