శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారికి : -    ప్రతీ బుధవారము పంచామృత అభిషేకము, పూజలు అలంకరణలు జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.