శ్రీ వల్లీ దేవసేన షణ్ముక స్వామి వారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ వల్లి దేవసేన షణ్ముఖ స్వామి వారికి :- ప్రతిరోజు పంచామృత అభిషేకము, అలంకరణలు, ప్రతి మంగళవారం విశేషాలు అభిషేకాలు, శాంతి పూజలు, శుక్ర సంహార హోమములు, అస్త్ర హోమములు, స్వామి అమ్మవార్లకు కల్యాణం జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.